profile image

Voi Bự Chơi Bời

Là 1 người dễ gần, dễ tiếp xúc, dễ chia sẽ,dễ có niềm tin vào lời hứa:).

Và luôn lắng lòng để lắng nge người khác .:)

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes, podcasts and tracks made by passionate creators.