LISTEN IN APP

Việt Mix Này Nọ - Thành Kòi Deezay On The Micky

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.

59m

15 Dec 2016

646,775

Lâu lắm hông làm tí nẫu cùng Thành Kòi Ahihu <3

##vietmix #vinatabahouse #thanhkoi