profile image

Nato Nee

Sự căm ghét bất lực là một thứ tình cảm ghê tởm. Vì thế không tội gì phải căm ghét người bạn không thể đấm được ...

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.