profile image

Trần Hòang Bảo Long

Nhận học viên học DJ tại Đà Lạt.
Học tại Bar, tại nhà.
Khóa học gồm 3 tháng, căn bản 1 tháng, nâng cao 2 tháng.
Được học, thực hành và được thực tế tạ...

Read more

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by passionate creators.