AWR Marathi / Maharashtra / मर

0 Followers | 0 Following

1321)-आमच्या येशूचे येणे —Coming of lord Jesus

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m4 days ago

1332 The healing of the lame

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1330)-प्रथम फळे—First fruit

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1329)-येशूस उंचविणे —Life up Christ

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1328)-पेत्राचे भाषण-Message by peter

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1327)-पवित्र आत्म्याचे येणे Coming of the holy-sprit

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1326)-शिष्याचे कार्य-Desciple work

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1325)-आपण साक्षी आहोत–We are witness

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1324)-जीवंत आणि मेलेले -Alive and dead

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1323)-धन्य आशा –Blessed hope

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1322)-दांनीयल व खिरताचे येणे –Daniel& Christ 2nd coming

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1320)फसविणे -Deceived

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1319)निर्मित्याची उपासना करा——Worship the creator

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m1 month ago

1318)न्यायनिवाड्याची घटिका –-Time of Judgement

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

1317)देवाचे भय धरा व त्याचे गौरव करा –पा रमेश टी जगदाळे-Fear God and give glory

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

1316) देवासाठी दानाचा उपयोग करा – पा रमेश टी जगदाळे-Use yours talent for God

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

21 - ROH - REVELATION'S WORLD OF TOMORROW.pkf

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

20 - ROH - REVELATION'S PROPHETIC MOVEMENTS AT END TIMES

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

19 - ROH - REVELATION'S MARK OF THE BEAST EXPOSED

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

18 - ROH - REVELATION'S SPPIRITUAL REVOLUTIOn

By AWR Marathi / Maharashtra / मर

28m2 months ago

No content, yet.AWR Marathi / Maharashtra / मर doesn't have any favorites.

No content, yet.AWR Marathi / Maharashtra / मर doesn't have any listens.