دعا برای غنی شدن از عطایای مافوق طبیعی رو ح القدس {اول قرنتیان 1: 4الی 8}

cloudcast image

Get the app on Android now

Explore 15+ million radio shows, DJ mixes and podcasts made by creators worldwide.

23m

29 Apr 2014

31

Pastor Elnathan Baghestani
کشیش الناتان باغستانی
شماره تلفن تماس: 1525 - 522 (818) 001
[email protected] :ایمیل
SimaMasih.comIranforChris...

Read more

#ifcmtv

#nejat

#mohabat

#pastor baghestani

#iran